thome

 دوره ارزیابی ریسک Risk Assessment

روش شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی (ارزیابی ریسک)
Risk Assessment
سر فصل مطالب:
• تعاریف مرتبط با سیستم های ISO 14000-OHSAS 18000-HSE-MS
• دلایل ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی، بهداشتی
• مراحل ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی
• آشنای با برخی روشها و تکنیک های ارزیابی ریسک در ایران و جهان
• موارد مهم در کاربرد تکنیکهای ارزیابی ریسک
• کارگاه ارزیابی ریسک
• اهداف ارزیابی ریسک
• اقدامات کنترلی جهت کنترل ریسک ها

استاندارد دوره در مرکز آموزش خوزستان : حداکثر داوطلبان 15نفر
مدرک دوره توسط مرجع بین المللی صدور گواهینامه D.A.S انگلستان صادر می گردد .Certification Body

شناسه دوره 356
شروع : 1399-03-08
استاد : غلامرضا خرمی
تعداد ساعت : 16
روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه ، ساعت : 13 الی 19
صادر کننده گواهینامه : مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
دپارتمان : ایمنی،بهداشت

هزینه : 400000 تومان
.
برای ثبت نام با 0611 3330225 تماس بگیرید

کلمات کلیدی : اهواز کلاس آموزش - ارزیابی ریسک- شرکت همیارفرافن اولین نماینده آموزشی در استان خوزستان دانلود جزوه درس