thome

 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII

کارگاه آموزشی بازرسی جوش سطح یک CWI Level l
سرفصلهای آموزشی دوره بازرسی جوش سطح یک
AWS-QC1: CAWI
• بازرسی جوش و تایید صلاحیت
o معرفی بازرسی جوش
o نظام های ارزیابی و تایید صلاحیت
o انواع گواهینامه ها
o خصوصیات و ویژگیهای مهم بازرس جوش
• فرآیندهای اتصال و برشکاری فلزات
o تعریف جوشکاری و آشنایی با دسته بندی انواع روشهای اجرای جوش
o تعریف قوس و خصوصیات آن
o آشنایی با فرآیندهای جوشکاری قوسی
 SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW, ESW, PAW, SW
مکانیزم، خصوصیات، تجهیزات، مواد مصرفی، کاربرد، عیوب رایج، مزایا و محدودیتهای هر یک از آنها
o آشنایی با سایر روشهای جوشکاری
جوشکاری اکسی استیلن (OAW)
جوشکاریهای مقاومتی (RSW, RSEW & PW)
o آشنایی با فرآیندهای لحیم کاری
دسته بندی فرآیندهای لحیم کاری
انواع اتصالات لحیم کاری
انواع مواد مصرفی لحیم کاری
o آشنایی با انواع برشکاری، تجهیزات و خصوصیات آنها
برشکاری با شعله (OFC)
برشکاری قوسی با الکترود کربنی و هوا (CAC-A)
برشکاری قوس پلاسما (PAC)
برشکاریهای مکانیکی
• اصطلاحات و تعاریف
o معرفی و دسته بندی انواع جوش
o معرفی و دسته بندی انواع اتصال
o معرفی انواع لبه سازی و اجزاء و مشخصات آنها
o معرفی تکنیکهای جوشکاری
o معرفی انواع وضعیتهای جوشکاری
• متالورژی جوش
o ساختار فلزات و آلیاژها
o خواص فلزات
o معرفی فولادها،
o نمودار فازی آهن-کربن و انوع فازهای تعادلی و غیر تعادلی
o معرفی انواع عملیات حرارتی و تاثیر آنها
o متالورژی جوش فولادها
حرارت ورودی و تاثیر آن
منطقه متاثر از حرارت (HAZ) و تحولات آن
تنشهای پسماند
پیشگرم، پسگرم و دمای بین پاسی
o متالورژی جوش فولادهای زنگ نزن
• ناپیوستگیهای جوش و فلز پایه
o تعریف ناپیوستگی، نقص، عیب و معیار پذیرش
o معرفی برخی کدها و استانداردهای پرکاربرد
o معرفی انواع نواقص جوش، دلایل ایجاد، روشهای پیشگیری و تعمیر
انواع ترکها
انواع نقص ذوب و نقص نفوذ
انواع حفرات گازی و تخلخل
انواع ناخالصیهای جامد
انواع نواقص ظاهری
سایر نواقص
o معرفی انواع نواقص فلز پایه
• بازرسی چشمی
o کلیات بازرسی چشمی
o شرایط اجرای بازرسی چشمی
o مراحل بازرسی چشمی و فعالیتهای اجرایی هر مرحله
قبل از جوشکاری
حین جوشکاری
بعد از جوشکاری
o تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی
o گزارش بازرسی چشمی
• ایمنی جوش
o تشعشعات قوس و محافظت از چشم و چهره و گردن
o لباسهای حفاظتی جوشکاری
o سر و صدا
o بخارات و دمه های جوشکاری و سیستم
سرفصل های آموزشی دوره بازرسی جوش سطح 2
AWS-QC1:CWI
*آشنایی با روش های آزمون غیر مخرب (NDT)
_کلیات،انواع؛روش اجرا ،ابزار و تجهیزات، مزایا و محدودیت های هر یک از روش ها
آزمون مایع نافذ (PT)
آزمون ذرات مغناطیسی(MT)
آزمون جریان گردابی(ET)
آزمون فراصوتی (UT)
ازمون پرتو نگاری(RT)
*آشنایی با مستندات بازرسی جوش
_نقشه جوش (Weld Map) و نقشه آزمون های غیر مخرب (NDT Map)
_علائم و نشانه های نقشه جوش و ازمون غیر مخرب
_برنامه کنترل کیفی (QC-Plan) و برنامه بازرسی و آزمون(ITP)
_دستورالعمل جوش (WPS)
_تاییدیه دستورالعمل جوش (PQR)
_گواهینامه جوشکار (WQT)
_گواهینامه مواد یا MTR
_دستورالعملهای اجرایی(عملیات حرارتی،تست فشار)
_گزارشات بازرسی
*آزمایشات مخرب مورد استفاده در جوش
_مکانیزم ،روش اجرا،نتایج حاصله و کاربرد هر یک از آزمونها
آزمون کشش
آزمون خمش
آزمون ضربه
آزمون شکست شیاری
آزمون متالوگرافی
آزمون ماکرو اچ (حکاکی)
*پیچیدگی در جوش
_ تنش های پسماند:چگونگی ایجاد،انواع و متغیرهای موثر بر میزان آنها
_ انواع پیچیدگی در جوش
انقباض طولی

شناسه دوره 373
شروع : 1399-05-01
استاد : دکتر مهدی عزیزیه
تعداد ساعت : 80
روزهای برگزاری : چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه ، ساعت : 16 الی 21
صادر کننده گواهینامه : مرجع بین المللی CCPL نروژ
دپارتمان : بازرسی

هزینه : 1010000 تومان
.
برای ثبت نام با 0611 3330225 تماس بگیرید

کلمات کلیدی : اهواز کلاس آموزش - دوره های جوش نظارت بازرسی فرافن امانیه خیابان جندی شاپور دانلود جزوه درس