همیار فرافن برگزار می کند :
شناسه   نام دوره تعداد ساعت هزینه (تومان) روزها اعتبار گواهینامه تاریخ شروع
356 دوره ارزیابی ریسک Risk Assessment 16 310000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-06-08
370 سیستم مدیریت یکپارچه IMS 16 310000 پنج شنبه و جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-05-25
353 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII 80 910000 چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی CCPL نروژ
 
1397-05-24
361 تربیت کارشناس کنترل پروژه 51 625000
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-05-22
366 تربیت کارشناس HSE 40 625000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-05-18
365 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 310000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-05-11
350 کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار primavera-p6 33 370000 دوشنبه- چهارشنبه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-05-09tel : 0611 3330225            www.taavon.org