همیار فرافن برگزار می کند :
شناسه   نام دوره تعداد ساعت هزینه (تومان) روزها اعتبار گواهینامه تاریخ شروع
367 دوره برنامه ریزی و طراحی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست H.S.E PLAN 24 390000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-09-29
368 دوره کنترل کیفیت عمومی QC 16 310000 پنج شنبه و جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-09-15
353 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII 80 910000 چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی CCPL نروژ
 
1397-09-07
350 کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار primavera-p6 33 370000 دوشنبه- چهارشنبه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-09-05
356 دوره ارزیابی ریسک Risk Assessment 16 310000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-08-24
370 سیستم مدیریت یکپارچه IMS 16 310000 پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-08-10
369 کنترل پروژه بااستفاده از نرم افزار MSP 27 350000 یکشنبه و سه شنبه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-08-06
361 تربیت کارشناس کنترل پروژه 51 625000
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-07-29
365 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 310000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-07-26tel : 0611 3330225            www.taavon.org